Afrikaanse Protestantse Kerk
Schweizer Reneke
Lig in duisternis

APK Schweizer Reneke se tuisblad waar ons gemeente inligting deel, dienste deur “Youtube” deel aan gemeente lede wat nie dienste kon of kan bywoon, en algemene inligting aan ons gemeente gaan meedeel.

Diens Tye

EREDIENSTE
a) Erediens 9:30 in die AP Kerkgebou. Mag Christus die Here gee dat ons deur sy Gees nuut lewe.
b) Sondag 10 Julie 2022 se erediens sal DV gelei word deur Teologiese student Dianlo Stolts. Ons roep u op om die erediens by te woon as u nie uitstedig is nie.
c) VBO – Skoolvakansie, geen VBO.
a. VBO hervat op 24 Julie 2022, Les 17. Klasse duur 30-45 minute behalwe as deur voorganger en ouers anders gereël.
d) Kom drink gerus ‘n koppie koffie of tee na die diens.
e) Gemeente webblad www.apksr.co.za. Erediens- , Bybelstudie opnames, Bybelspeletjies en gemeente inligting.

PROGRAM VIR DIE WEEK
Ds. Jordaan is met verlof van 4 tot 18 Julie 2022, kontak asseblief u wyksouderling vir dringende sake.
Santie Hofmann is met verlof van 7 tot 17 Julie 2022. Die kantoor sal dus gesluit wees vir die duur van haar verlof.
Manne-biduur : Hervat Ma. 25 Julie om 6:00 by die pastorie.
Bybelstudie: Hervat Ma. 25 Julie om 17:30 by die pastorie
Hervat op Do. 21 Julie 2022 10:00 in die konsistorie

ALGEMEEN
a) Basaar: Baie dankie aan elkeen se bydrae en harde werk om die basaar ‘n sukses te maak. Ons voorlopige syfers dui aan dat ons inkomste R 478 000 beloop. Daar is nog ‘n aantal kontant inbetalings waarvoor ons wag en ‘n aantal kaarte wat betaal moet word voordat ons die syfers kan finaliseer. Ons versoek dat uitstaande gelde asseblief so spoedig moontlik by die Kerkkantoor inbetaal word. Betaling kan ook direk in die kerk se bankrekening gemaak word, met duidelike verwysing van wie en waarvoor sodat Santie dit korrek kan boekstaaf.
b) Kinders van die Lig Laerskool aksie: Ons volgende byeenkoms vir Laerskool kinders is DV op 22 Julie om 16:00. Bring asb. julle lampies saam vir die volgende aktiwiteit.
c) Senior-Lidmate toer: Ons beplan ‘n blomme- en skakeltoer vir ons lidmate bo 65 vanaf DV 12 tot 17 September. Die gemeentes in die Namakwaland reël vir ons die slaapplek. Kostes en reëlings sal DV deurgegee word sodra ons meer inligting van Ds Jan Fourie ontvang. Ons nooi al ons Senior Lidmate om saam met ons te kom toer en die gemeentes in die Namakwaland te ontmoet en ondersteun.
d) Mc Nab – Jagkompetisie:
a. Die diakonie bied weer vanjaar ‘n Mc Nab jagkompetisie aan. Dit vind plaas van 28 tot 30 Julie. Die reëls is en ander inligting is by die diakens beskikbaar en sal binnekort weer op die groepe gedeel word. Vir navrae kontak Derick Strauss (082 944 0360) of Buks Strauss (083 285 2483).
b. Die inskrywings kos R2000 per span van 2. Daar is netjiese pryse wat gewen kan word. Ons vra asseblief dat u help om die kompetisie te bemark en self ‘n span in te skryf.
c. Daar is van ons borge wat aan ons Mielie en Sonneblomsaad geskenk het. Ons wil dit graag verkoop om die geld vir die pryse aan te wend. U kan verdere inligting bekom by Derick Strauss.
d. Indien u bereid is om te help met die reëlings of om borge te kry kan u ook met Derick of Buks kontak.

Kontakte

Leeraar – Ds. Martin Jordaan +27 82 320 4892

Skriba – Santie Hoffman +27 83 289 3212

Hoof Ouderling – Ennis Pieterse +27 83 290 4934